top of page

STATUT STOWARZYSZENIA 
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, dalej zwane "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane z: 
A. działalnością naukową i naukowo-techniczną, 
B. działalnością oświatową i wychowawczą, 
C. pomocą społeczną, 
D. działalnością charytatywną, 
E. ochroną i promocją zdrowia (w szczególności zdrowia psychicznego),

F. ekologią, ochroną środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, 
G. pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie działa na terenie całej Europy. Ewentualna działalność na terenie innego państwa oznacza konieczność poszanowania i działania w oparciu o prawo tego kraju.
4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną. 
5. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii. 
6. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać własnych: 
A. pieczęci, 
B. innego oznakowania, 
C. znaków graficznych. 
7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
9. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 


Rozdział II. 
Cele i formy działania 

1. Celem działania Stowarzyszenia jest: 
A. Udzielanie wsparcia w różnych obszarach pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. 
B. Promocja wsparcia psychologicznego i higieny psychicznej. 
C. Pomoc psychologiczną ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 
D. Edukacja i profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego.
E. Oferowanie wsparcia psychologicznego grupom zawodowym i społecznym narażonym na szczególne obciążenie psychiczne. 
F. Współpraca z jednostkami publicznymi i organizacjami zajmującymi się ochroną interesów grup zawodowych i społecznych narażonych na szczególne obciążenie psychiczne. 
G. Reprezentowanie interesów środowiska zawodowego psychologów i psychoterapeutów. 
H. Wspieranie rozwoju zawodowego psychologów i psychoterapeutów. 
I. Prowadzenie działalności na rzecz prawnej, społecznej i kulturowej reprezentacji zawodów psychologa i psychoterapeuty. 
J. Wspieranie konstruktywnego dialogu i integracji specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, reprezentujących różne modalności teoretyczne. 
K. Działalność naukowa w obszarze zdrowia psychicznego. 
L. Popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej na dowodach naukowych, szczególnie dotyczącej zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej. 
M. Popularyzowanie modelu naukowca-praktyka (scientist-practitioner) wśród psychologów i psychoterapeutów. 
N. Zwiększanie świadomości psychologicznych konsekwencji zmian klimatycznych. 
O. Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, doradczej, rzeczniczej i pomocowej w obszarze zmian klimatycznych. 
P. Popularyzacja wiedzy oraz wyników badań związanych z psychologicznymi konsekwencjami zmian klimatycznych. 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
A. Inicjowanie i prowadzenie programów terapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, m.in. poprzez realizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, psychoterapii indywidualnej i grupowej,
specjalistycznych konsultacji, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego dla osób i instytucji. 
B. Organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia rozwijających kompetencje społeczne. 
C. Organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczących wybranych zagadnieniach psychologicznych i społecznych. 
D. Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji, broszur, książek, plakatów, ulotek, itp. promujących idee i cele statutowe Stowarzyszenia. 
E. Organizację i promocję wolontariatu. 
F. Organizowanie i finansowanie konferencji, forów, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno-reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Stowarzyszenia w Polsce i zagranicą. 
G. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi i oświatowymi oraz mediami. 
H. Pozyskiwanie partnerów w zakresie realizacji celów statutowych. 
I. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, z wyłącznym przeznaczeniem na realizację celów statutowych. 


Rozdział III. 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
A. Członków zwyczajnych, 
B. Członków wspierających, 
C. Członków honorowych. 
4. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która : 
A. złożyła deklarację członkowską na piśmie; 
B. podpisała deklarację o konieczności regulowania składek członkowskich; 
C. przedstawiła dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub zaświadczenie o ukończeniu podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze 4 lat albo co najmniej 1200 godzin. 
5. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej, Walne Zebranie lub Zarząd podejmują uchwałę o przyjęciu nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia. 
6. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
7. Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
8. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek co najmniej 2 członków Stowarzyszenia. 
9. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
A. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia; B. organizowania i brania udziału we wszelkiej działalności Stowarzyszenia; 
C. brania udziału w zebraniach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub związanych z działalnością Stowarzyszenia; 
D. zgłaszania wniosków dotyczących działań Stowarzyszenia;
E. korzystania ze szkoleń i innych form wspierania rozwoju organizowanych przez Stowarzyszenie dla swoich członków. 
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
A. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów; B. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia; C. przestrzegania statutu i wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia; D. regularnego opłacania składek członkowskich; 
E. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej w swojej pracy. 
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnym Zebraniu, służąc głosem doradczym. Pozostałe uprawnienia członków zwyczajnych są właściwe również dla członków wspierających i honorowych. 
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statutu oraz uchwały władz Stowarzyszenia. 
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
14. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 
A. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia; 
B. wykluczenia członka przez Zarząd z powodów: 
a. łamania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
b. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia; 
c. niepłacenia składek członkowskich za okres co najmniej roku; 
d. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. 
C. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego; 
D. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia, który jest osobą prawną. 
15. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu lub przyjęciu rezygnacji na najbliższym posiedzeniu.
16. Od uchwały władz Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 


Rozdział IV. 
Władze Stowarzyszenia 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
A. Walne Zebranie, 
B. Zarząd, 
C. Komisja Rewizyjna. 
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 
4. Wybór władz odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
5. Członkowie władz mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję. 
6. Zmniejszenie się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji powoduje konieczność powołania innych osób na ich miejsce. W takiej sytuacji nowi członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej są powoływani przez pozostałych członków danego organu. Do czasu obrad Walnego Zebrania nowo powołane osoby pełnią swoje funkcje na pełnoprawnych zasadach. Walne Zebranie w głosowaniu akceptuje lub odrzuca nowo powołanych członków władz stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia nowych członków władz, wyboru osób na ich miejsce dokonuje Walne Zebranie podczas tego samego posiedzenia.
7. W razie istotnego zmniejszenia się składu organu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, co najmniej o połowę składu tego organu, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych wyborów przez Walne Zebranie. 
8. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum), z zastrzeżeniem innych postanowień statutu. 
 
Podrozdział I. Walne Zebranie 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, która podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 
A. członkowie zwyczajni, dysponujący biernym i czynnym prawem wyborczym w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania; 
B. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście, którzy dysponują głosem doradczym, nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania. 
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
5. Co 2 lata Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, na którym przeprowadza się wybory na członków władz Stowarzyszenia. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
A. z własnej inicjatywy, 
B. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
C. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku. 
8. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie Walnego Zebrania. 
9. Brak wymaganego kworum podczas obrad Walnego Zebrania powoduje konieczność rozwiązania odbywającego się Walnego Zebrania i wyznaczenia przez Zarząd innego terminu na przeprowadzenie Walnego Zebrania, które powinno się odbyć nie później niż w terminie miesiąca od dnia odbycia się Walnego Zebrania, na którym zabrakło wymaganego kworum. Brak wymaganego kworum na drugim wyznaczonym Walnym Zebraniu nie powoduje konieczności jego rozwiązania i wyznaczenia nowego terminu: Walne Zebranie przeprowadza głosowanie mimo braku kworum. 
10. Walne Zebranie: 
A. wybiera i odwołuje władze Stowarzyszenia; 
B. określa działania i kierunki rozwoju Stowarzyszenia; 
C. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania; 
D. podejmuje uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego; E. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi; F. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia; 
G. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu; 
H. uchwala zmiany statutu; 
I. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. Podrozdział II. Zarząd 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 członków zwykłych, w tym prezesa, wybranego przez Zarząd na pierwszym zwołanym posiedzeniu. 
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
5. Zarząd: 
A. kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia; 
B. reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich oraz realizuje działania w imieniu Stowarzyszenia; 
C. zwołuje Walne Zebranie; 
D. realizuje uchwały podjęte przez Walne Zebranie; 
E. prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia; 
F. zarządza majątkiem Stowarzyszenia; 
G. ustala wysokość składki członkowskiej; 
H. przyjmuje i pozbawia członkostwa członków Stowarzyszenia. 
Podrozdział III. Komisja Rewizyjna 
1. Komisja Rewizyjna jest to organ władzy Stowarzyszenia, który sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób, w tym z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest wybierany przez Komisję Rewizyjną na jej pierwszym posiedzeniu. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na rok. 
4. Komisja Rewizyjna: 
A. kontroluje działalność Stowarzyszenia;
B. kontroluje działalność Zarządu, w tym sprawozdania i bilanse przyjęte przez Zarząd; 
C. sporządza sprawozdania wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, które jest rozpatrywane na Walnym Zebraniu; 
D. wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie; 
E. może wnioskować o zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania, w razie braku zwołania go przez Zarząd w określonym w statucie terminie; 
F. może wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 
G. w razie bezczynności członka Zarządu, Komisja Rewizyjna może wnioskować o pozbawienie członkostwa w Zarządzie za zgodą pozostałych członków Zarządu; 
H. może wnioskować o odwołanie całego Zarządu Stowarzyszenia, w razie jego bezczynności. 


Rozdział V. 
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działania statutowe Stowarzyszenia ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat, akcji, odpisów na 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek publicznych, kampanii, nawiązek sądowych, spadków, zapisów, przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego bądź innych, nie wymienionych źródeł finansowania, które zostały przyjęte na podstawie odrębnych uchwał władz Stowarzyszenia. 
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
5. Składki członkowskie wpłaca się do końca pierwszego kwartału każdego roku. 
6. Nowo wybrani członkowie wpłacają składki według reguł określonych w odrębnych uchwałach. 
7. Wysokość składek członkowskich jest określona w Regulaminie Stowarzyszenia. 8. Zabrania się: 
A. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych z majątku należącego do Stowarzyszenia, w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia i pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli; 
B. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w poprzednim punkcie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności przekazania majątku Stowarzyszenia bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
C. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na cel inny niż statutowy; 
D. zakupu towarów lub usług od podmiotów wskazanych w punkcie A. niniejszego ustępu, na zasadach mniej korzystnych np. po cenach wyższych niż ceny rynkowe. 
9. Zarząd może podjąć decyzję w odrębnej uchwale o przekazaniu swojego majątku na podstawie umowy użyczenia, według art. 710 Kodeksu Cywilnego, jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji jednostki, majątek wcześniej jej przekazany, przejmuje Zarząd. 
10. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd w formie uchwały.

Rozdział VI. 
Przepisy ogólne i końcowe 

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności: 
A. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia; 
B. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków Stowarzyszenia. 
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Krystian Rubacha
______________________ 
podpis pierwszego Członka Zarządu 


Małgorzata Libman-Sokołowska

______________________ 
podpis drugiego Członka Zarządu 


Marcin Nowacki

______________________ 
podpis trzeciego Członka Zarządu

 

bottom of page