top of page

Jeśli chcesz uczestniczyć w realizacji inicjatywy, a jej cele pozostają spójne z Twoimi, możesz dołączyć do nas jako członek.

Mamy wiele pomysłów i otwartość na realizację Twoich. 

Oprócz dostępu do zaplecza dla specjalistów, organizowanego przez stowarzyszenie - superwizji online, specjalistycznych szkoleń zawodowych, interwizji grupowych, możesz współtworzyć organizację m.in. w zakresie udzielania wsparcia w różnych obszarach pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, promocji wsparcia psychologicznego i higieny psychicznej, edukacji i profilaktyki w obszarze zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości psychologicznych konsekwencji zmian klimatycznych i innych. 

Projekty, które planujemy realizować, będą mieć zasięg ogólnopolski, a działania będą zorientowane głównie przestrzeń zdalną.

Ze statutu stowarzyszenia

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

A. Członków zwyczajnych, 

B. Członków wspierających, 

C. Członków honorowych. 

4. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która : 

A. złożyła deklarację członkowską na piśmie; 

B. podpisała deklarację o konieczności regulowania składek członkowskich; 

C. przedstawiła dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub zaświadczenie o ukończeniu podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze 4 lat albo co najmniej 1200 godzin. 

5. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej, Walne Zebranie lub Zarząd podejmują uchwałę o przyjęciu nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

7. Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

8. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek co najmniej 2 członków Stowarzyszenia. 

9. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

A. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;

B. organizowania i brania udziału we wszelkiej działalności Stowarzyszenia; 

C. brania udziału w zebraniach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub związanych z działalnością Stowarzyszenia; 

D. zgłaszania wniosków dotyczących działań Stowarzyszenia;

E. korzystania ze szkoleń i innych form wspierania rozwoju organizowanych przez Stowarzyszenie dla swoich członków. 

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

A. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

B. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia;

C. przestrzegania statutu i wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia;

D. regularnego opłacania składek członkowskich; 

E. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej w swojej pracy. 

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnym Zebraniu, służąc głosem doradczym. Pozostałe uprawnienia członków zwyczajnych są właściwe również dla członków wspierających i honorowych. 

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statutu oraz uchwały władz Stowarzyszenia. 

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

14. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

A. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia; 

B. wykluczenia członka przez Zarząd z powodów: 

a. łamania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia; 

c. niepłacenia składek członkowskich za okres co najmniej roku; 

d. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. 

C. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego; 

D. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia, który jest osobą prawną. 

15. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu lub przyjęciu rezygnacji na najbliższym posiedzeniu.

16. Od uchwały władz Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

bottom of page