Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane z:

  • działalnością naukową i naukowo-techniczną, 

  • działalnością oświatową i wychowawczą, 

  • pomocą społeczną, 

  • działalnością charytatywną, 

  • ochroną i promocją zdrowia (w szczególności zdrowia psychicznego),

  • ekologią, ochroną środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, 

  • pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. 

Nasze cele i formy działania

1. Celem działania Stowarzyszenia jest: 

A. Udzielanie wsparcia w różnych obszarach pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. 

B. Promocja wsparcia psychologicznego i higieny psychicznej. 

C. Pomoc psychologiczną ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 

D. Edukacja i profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego.

E. Oferowanie wsparcia psychologicznego grupom zawodowym i społecznym narażonym na szczególne obciążenie psychiczne. 

F. Współpraca z jednostkami publicznymi i organizacjami zajmującymi się ochroną interesów grup zawodowych i społecznych narażonych na szczególne obciążenie psychiczne. 

G. Reprezentowanie interesów środowiska zawodowego psychologów i psychoterapeutów. 

H. Wspieranie rozwoju zawodowego psychologów i psychoterapeutów. 

I. Prowadzenie działalności na rzecz prawnej, społecznej i kulturowej reprezentacji zawodów psychologa i psychoterapeuty. 

J. Wspieranie konstruktywnego dialogu i integracji specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, reprezentujących różne modalności teoretyczne. 

K. Działalność naukowa w obszarze zdrowia psychicznego. 

L. Popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej na dowodach naukowych, szczególnie dotyczącej zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej. 

M. Popularyzowanie modelu naukowca-praktyka (scientist-practitioner) wśród psychologów i psychoterapeutów. 

N. Zwiększanie świadomości psychologicznych konsekwencji zmian klimatycznych. 

O. Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, doradczej, rzeczniczej i pomocowej w obszarze zmian klimatycznych. 

P. Popularyzacja wiedzy oraz wyników badań związanych z psychologicznymi konsekwencjami zmian klimatycznych. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

A. Inicjowanie i prowadzenie programów terapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, m.in. poprzez realizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, psychoterapii indywidualnej i grupowej, specjalistycznych konsultacji, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego dla osób i instytucji. 

B. Organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia rozwijających kompetencje społeczne. 

C. Organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczących wybranych zagadnieniach psychologicznych i społecznych. 

D. Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji, broszur, książek, plakatów, ulotek, itp. promujących idee i cele statutowe Stowarzyszenia. 

E. Organizację i promocję wolontariatu. 

F. Organizowanie i finansowanie konferencji, forów, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno-reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Stowarzyszenia w Polsce i zagranicą. 

G. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi i oświatowymi oraz mediami. 

H. Pozyskiwanie partnerów w zakresie realizacji celów statutowych. 

I. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, z wyłącznym przeznaczeniem na realizację celów statutowych.