top of page
DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Niniejszym wnoszę o zawarcie ze mną umowy o świadczenie usług przez Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa nr KRS 0000860575

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej. Wiem, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, nr KRS 0000860575, z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:  

- realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia PDS,

- członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu PDS,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to przypadków udostępnienia danych na żądanie właściwych organów lub sądów).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT (w tym dostawca strony internetowej www.wix.com oraz podmioty od niego zależne) inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).  

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania członkostwa Stowarzyszenia PDS, nie dłużej niż przez okres 5 lat.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
· rezygnacji z członkostwa,
· żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,  

· ich sprostowania,  
· usunięcia danych,  
· ograniczenia przetwarzania,  
· wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie.  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

bottom of page